CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN
VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG

Thông báo Quyền riêng tư của người dùng (gọi tắt là “Thông báo”) mô tả cách thức Mentorlinks sử dụng Thông tin Cá nhân của người dùng, được công bố trên trang web Mentorlinks.net. Chi tiết như sau:

1. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin

a. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

"Thông tin Cá nhân" là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, dữ liệu về sức khỏe, tôn giáo hoặc tín ngưỡng tương tự khác, định danh của bạn tại Mentorlinks, thông tin của bạn tại Mentorlinks, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Mentorlinks trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào, và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Mentorlinks thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian.

Việc Người Dùng cung cấp Thông tin Cá nhân là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Người Dùng không cung cấp Thông tin Cá nhân cho Mentorlinks, Mentorlinks sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung như được nêu dưới đây.

Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho Mentorlinks, Mentorlinks có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

- Điền các đơn đăng ký hoặc các đơn tương tự khác;

- Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;

- Từ các trang mạng xã hội của Mentorlinks, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan của các trang đó;

- Khi người dùng tương tác và giao tiếp với Mentorlinks tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;

- Khi người dùng tham gia các buổi đào tạo hay các sự kiện khác do Mentorlinks tổ chức;

b. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

- Để xử lý và hỗ trợ Người Học và Người Dạy trong các yêu cầu cung cấp dịch vụ và hỗ trợ các giao dịch thanh toán của Người Học và Người Dạy;

- Để liên hệ với Người Học và Người Dạy và gửi các thông tin liên quan đến việc sử dụng ứng dụng;

- Để gửi thông báo tiếp thị và các ưu đãi cho Người Học và Người Dạy;

- Để thông báo cho Người Học và Người Dạy về các bản cập nhập ứng dụng hoặc các thay đổi đối với dịch vụ được cung cấp;

- Để xử lý và trả lời các câu hỏi, khiếu nại và nhận phản hồi từ Người Học và Người Dạy;

- Để nhận phản hồi việc sử dụng ứng dụng và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm Người Học và Người Dạy và các chức năng của ứng dụng;

- Để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc tiến hành điều tra, trả lời các câu hỏi hay các chỉ thị theo quy định của pháp luật.

- Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối.

- Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mentorlinks về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

- Để liên hệ xác nhận dịch vụ cho Người Học và Người Dạy khi nhận được yêu cầu từ Người Học và Người Dạy;

- Để cung cấp thông tin về dịch vụ đến Người Học và Người Dạy nếu có yêu cầu từ Người Học và Người Dạy;

- Để gửi email tiếp thị, giới thiệu về dịch vụ mà cảm thấy phù hợp với Người Học và Người Dạy;

- Để gửi các thông báo về các hoạt động trên ứng dụng;

- Để liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Học và Người Dạy;

- Để liên lạc và giải quyết với Người Học và Người Dạy trong những trường hợp đặc biệt;

- Để chia sẻ với các Đơn vị Liên kết của Mentorlinks ở một quốc gia khác nhằm mục đích xử lý/lưu trữ thông tin cá nhân Người Học và Người Dạy;

- Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Học và Người Dạy.

- Mentorlinks cam kết không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này, Mentorlinks có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của Người Dùng nếu Mentorlinks thông báo trước cho Người Dùng về việc tiết lộ và chia sẻ thông tin này và Mentorlinks đã nhận được sự chấp thuận của Người Dùng về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Mentorlinks và/hoặc bên thứ ba và/hoặc đơn vị liên kết của Mentorlinks.

3. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân

a. Chuyển giao thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- Nhân viên có trách nhiệm của Công ty.

- Người Học và Người Dạy Chia Sẻ sử dụng dịch vụ của Mentorlinks.

b. Tiết lộ cho bên thứ ba

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Mentorlinks có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Mentorlinks thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Các đối tác của Mentorlinks, bao gồm các bên Mentorlinks cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

- Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

- Các công ty nghiên cứu thị trường;

- Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;

- Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

- Các tổ chức khác trong Mentorlinks;

- Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

- Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.

c. Đánh giá của người dùng

Các bên cung cấp dịch vụ học tập thứ ba có thể sẽ đánh giá việc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc người mà bạn đã đặt giúp/biếu/tặng Dịch vụ để sử dụng (Người Sử Dụng). Việc đánh giá này sẽ dựa vào những tiêu chí sau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, thái độ và ứng xử của Người Sử Dụng trước, trong suốt và sau khi khóa học hoặc buổi học kết thúc.

Việc đánh giá sẽ được tự động lưu trên hệ thống của Mentorlinks và bạn đồng ý rằng Mentorlinks có thể phân tích tất cả việc đánh giá, xếp hạng đã nhận được trên hệ thống và Mentorlinks có quyền tiến hành các hành động cần thiết bao gồm việc ngừng cung cấp Dịch Vụ mà không cần phải thông báo cho bạn.

4. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan đến thông tin cá nhân

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, Mentorlinks đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Mentorlinks và thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Mentorlinks bằng cách: [1] Gửi phản hồi qua mục Trợ Giúp trong website Mentorlinks; [2] Gửi email tới feedback@mentorlinks.net, sau mỗi buổi học và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.

- Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Mentorlinks sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Mentorlinks sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Mentorlinks, Mentorlinks sẽ yêu cầu Người Dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Mentorlinks tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Mentorlinks cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

5. Khác

a. Liên kết với trang web của bên thứ ba

Các Trang Web của MentorLinks có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Mentorlinks không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Mentorlinks không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

b. Thông tin cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân khác

Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Mentorlinks. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Mentorlinks, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp Người Dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó Người Dùng thay mặt và đảm bảo rằng Người Dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Mentorlinks, và Người Dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

c. Thừa nhận và chấp thuận

Bằng cách trao đổi với Mentorlinks, sử dụng các dịch vụ của Mentorlinks, mua các sản phẩm từ Mentorlinks hoặc qua làm việc với Mentorlinks, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Mentorlinks sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

Mentorlinks có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với Mentorlinks, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Mentorlinks, mua các sản phẩm từ Mentorlinks hoặc qua tiếp tục làm việc với Mentorlinks sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng và website của Mentorlinks được Mentorlinks cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mentorlinks. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Mentorlinks cam kết rằng:

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Mentorlinks sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

- Ban quản lý Mentorlinks yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý Mentorlinks không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.